چهار شنبه, 01 شهریور,1396 - پنجشنبه, 02 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

تست ایرانشهر

نقشه هتل تست

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
ظرفیت تکمیل
سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
ظرفیت تکمیل