شنبه, 31 تیر,1396 - یکشنبه, 01 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ستارگان مشهد

ریال2,000,000

ریال2,000,000

نقشه هتل ستارگان

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
ظرفیت تکمیل
سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
ظرفیت تکمیل
چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
ظرفیت تکمیل